جنرال سازه

اجرای طراحی و ساخت و نصب سازه ای فلری و صنعتی و سوله

اجرای پی تاکلید سوله صنعتی

مشارکت در ساخت

اجرای تخصصی انواع پوشش سوله و سالن های صنعتی